صفحه رسمی مدارس سبز

بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق(ع)
                                                                                                                                                                     استان اصفهان

خطر انقراض خرس های قطبی

اخبار محیط زیست ۵ مرداد ۱۳۹۹

تغییزات اقلیمی برای همه ناراحت کننده است، اما برای خرس‌های قطبی، پیامدهای بسیار ناگواری دارد زیرا این تغییرات می‌تواند یخ‌های قطبی را به تدریج از بین ببرد. با از بین رفتن یخ‌های قطبی، امکان شکار و دسترسی به منابع غذایی ...

ادامه

حفاظت از حیوانات در آتش سوزی جنگل

اخبار محیط زیست ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

 آتش سوزی جنگل های خاییز از خبرهای داغ محیط زیستی در هفته‌های گذشته بود. گفته می شود ســالانه 15 هــزار هکتــار از جنگل های کشــور در آتــش می ســوزند. آتش ســوزی جنگل ها در شرایطی اســت که بر اساس گفته های ...

ادامه

روز جهانی محیط زیست

اخبار محیط زیست ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

۱۶ خرداد روز جهانی محیط زیستموضوع امسال: تنوع زیستیشعار امسال: زمانی برای طبیعتترجمه فیلم:اکنون بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده‌ایم و در حال مقابله با مخاطرات گوناگون هستیمبیش از هر زمان دیگری ارتباط ما با طبیعت و سیاره‌ی ما ...

ادامه

روز جهانی تنوع زیستی

اخبار محیط زیست ۲ خرداد ۱۳۹۹

تنوع زیستی، تنوع حیات بر روی کره ی زمین. زمین متشکل از میلیون ها جاندار مختلف از گونه های متنوع است و آنچه زیبایی و خارق العادگی زمین را ساخته، برهمکنش و ارتباط پیچیده و فوق العاده ی این گونه های ...

ادامه

رانندگی ایمن برای محافظت از حیوانات

اخبار محیط زیست ۱ خرداد ۱۳۹۹

ایران جزء کشــورهایی اســت که رتبه بالایی در تلفات جاده ای دارد. در کنار تلفات جاده ای انسانی، به همــان میزان نیز حیوانات زیــادی در جاده های کشور جان  می‌سپارند. در این نوشته به نکاتی برای رانندگی ایمن برای حیوانات ...

ادامه

انباشته شدن پسماندهای مختلف در طبیعت و ارائه راه حل کوتاه

اخبار محیط زیست ۱ خرداد ۱۳۹۹

افزایش جمعیت کره زمین و توسعه تمدن صنعتی و به تبع آن فعالیت های بشر، برای نائل شدن به رفاه و توسعه اقتصادی - اجتماعی موجب آسیب به محیط زیست و بحران آن گردیده است.انواع پسماندها - خانگی تا هسته ...

ادامه

آسیب فعالیت های معدنی در مناطق چهارگانه محیط زیست

اخبار محیط زیست ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

فعالیــت معــادن در مناطــق چهارگانــه حفاظت شده سازمان محیط زیست می تواند زمینه بروز آسیب جدی برای زیستگاه و گونه های جانوری و گیاهی را ایجاد کند. بر اســاس ماده ســه قانون حفاظــت و بهســازي محیط زیســت، عرصه هاي طبیعي ...

ادامه

مخاطرات و مشکلات حیوانات خلیج فارس

اخبار محیط زیست ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

روز ملــي خلیج فارس را در شــرایطي گذراندیم کــه با وجــود آنکه ایرانیــان تعصب ویــژه‌اي روي نام این دریا دارند؛ اما به شــرایط محیط زیســتي این دریاي استراتژیک توجه نمی‌کنند،آنقدر که روي نام آن حساســیت وجود دارد، به وضعیــت اکولوژیک ...

ادامه

روز جهانی پرندگان مهاجر

اخبار محیط زیست ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

روز جهانی پرندگان مهاجرWorld Migratory Bird Dayما روز جهانی پرندگان مهاجر را دو بار در سال در ماه مه و اکتبر جشن می گیریم تا مهاجرت های فصلی پرندگان را دنبال کنیم ، که در آن ماه ها به اوج ...

ادامه