صفحه رسمی مدارس سبز

بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق(ع)
                                                                                                                                                                     استان اصفهان

آسیب فعالیت های معدنی در مناطق چهارگانه محیط زیست

اخبار محیط زیست پنجشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹فعالیــت معــادن در مناطــق چهارگانــه حفاظت شده سازمان محیط زیست می تواند زمینه بروز آسیب جدی برای زیستگاه و گونه های جانوری و گیاهی را ایجاد کند. بر اســاس ماده ســه قانون حفاظــت و بهســازي محیط زیســت، عرصه هاي طبیعي با عنوان پارك هاي ملي، آثار طبیعي ملي ،پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیســت کشــور قرار دارد.

بر اســاس اصلاحیه قانون معدن که در ســال ۲۹ مصوب شد، استعلام از سازمان حفاظت محیط زیســت برای بهره برداری از معادن تنها در محدوده مناطق چهارگانه انجام شــود و این به آن معناســت که به راحتی می توان در مناطق شــکار ممنــوع از معادن بهره برداری کــرد. نکته بدتر این قانون آن است که اگر برای ایجاد معدن در مناطق چهارگانه تقاضایی مطرح شــود، حتی در صورت مخالفت ســازمان حفاظت محیط زیست، مسئله به کارگروهی اســتانی ارجاع می شود که بر اساس ترکیب آن شورا، محیط زیست فقط یک رأی دارد و همیشه مغلوب خواهد بود. اصلاح این قانون یکی از مطالبات جدی حامیان محیط زیست و گروه های حامی حیات وحش در سال های اخیر بوده است.
ایجاد جاده برای دسترســی بــه معدن علاوه بر اینکه باعث تخریب در داخل مناطق می شــود، راه دسترسی شکارچیان و متخلفان به معادن را آسان می کنــد. طبق قانــون، ورود به مناطــق چهارگانه بدون هماهنگی ممنوع اســت، امــا وجود معدن در یکی از مناطق باعث می شــود که شــکارچیان علاوه بر اســتفاده راحــت از جاده ایجادشــده، در پوشــش پرســنل معدن بــه منطقه وارد شــوند .همچنین مواردی گزارش شــده اســت که پرسنل معادن بــرای حیات وحش منطقه ایجاد مزاحمت کرده یا اقدام به کشتن و شــکار حیوانات می کنند .در برخی موارد، وجود جاده های اشاره شــده سبب تســهیل ورود آفرود و موتورســواران بــه منطقه می شــود. تخریب خــاک، نابودی پوشــش گیاهی و گاهــی زیرکــردن گونه هــای جانــوری در کنــار ایجاد ســروصدا و مزاحمت بــرای حیات وحش از آسیب های ایجادشده توســط این گروه در مناطق حفاظت شده است.
یکی دیگر از مشــکلات معادن، ایجاد سروصدا به واســطه انفجارهــای لازم بــرای فعالیت های معدنی اســت. این انفجارها باعــث ایجاد ترس و وحشت در حیوانات وحشی شده و منطقه ای را که باید پناهگاه این حیوانات باشد، به محیطی ناامن و پراسترس تبدیل می کند.
وجود معادن در مناطق حفاظت شــده جنگلی بــا تخریــب جنگل و قطــع درختان همراه اســت .معــادن همچنیــن با تخریــب طبیعــت، چهره ای زشت در دل طبیعت بکر ایجاد می کنند و متأسفانه پس از اتمام فعالیت، با وجود الزام محیط زیســتی توجهی به بازســازی محیط ندارند. ایجاد گردوغبار از دیگر عوامل آســیب زننده توسط معادن است که به تشــدید آلودگی هوا و ریزگردها منجر می شــود .نشستن این گردوخاک روی گونه های گیاهی مناطق حفاظت شــده می تواند ســبب ایجاد مشکل شود .رعایت نکردن اصول حفاظت از خاک می تواند نقش مؤثری در فرســایش خاک داشته باشد. در مناطقی که معادن در مجاورت ســدها و رودخانه ها هستند ،خاک فرسایش شــده پس از بارندگی های شــدید در بستر رودخانه ها و پشت سدها تجمع می کند.

روزنامه شرق
نویسنده: جناب آقای سپهر سلیمی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
کد امنیتی

مشاهده دیدگاه های بیشتر