صفحه رسمی مدارس سبز

بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق(ع)
                                                                                                                                                                     استان اصفهان

برای حل معضل باغ وحش ها چه باید کرد؟

اخبار محیط زیست جمعه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ 1 دیدگاه

الان کــه در قرنطینــه خانگــی هســتی بهتر می تونی حال حیوانــات باغ وحش را درک کنی .«در روزهــای کرونایــی، این جمله ای اســت که به همراه تصویــری از باغ وحش در صفحات مجازی به زبان هــای مختلف دنیا دیده می شــود. بخش زیادی از مردم جهان در کنار بازنشر خبرهای کرونا ،جملاتی از این دست را بازنشــر می کنند. بسیاری معتقدند بلای کرونا پاسخ طبیعت است به انسان؛انســانی که خودش را مالک زمین می داند و با این سیاره و زیستمندانش هرچه می خواهد می کند.
حامیان حقوق حیوانــات باغ وحش ها را " انبار حیوانــات " می داننــد؛ جایــی که نگاهــی کاملا منفعت طلبانه و اقتصادی بر آن حکمفرماســت .باغ وحش ها در همه جای دنیا محلی برای تجارت حیات وحــش هســتند. حیوانات اگــر فایده مادی نداشته باشند به راحتی کشته می شوند، آنچنان که در مراکز زیــر نظر اتحادیه باغ وحش ها و آکواریوم اروپا سالانه ســه هزار  تا پنج هزار جانور سالم به دلیل عدم صرفه اقتصادی کشته می شوند.
درحال حاضــر حــدود هفتاد مرکز نگهــداری از حیوانات شــامل باغ وحش، باغ پرندگان، آکواریوم و امثالهــم در کشــور وجود دارد. تعــداد زیاد این مراکز باعث شــده نظارت کافی از ســوی سازمان حفاظت محیــط زیســت روی این مراکــز وجود نداشــته باشــد و حیوانات این اماکن با مشکلات بهداشــتی، تغذیــه ای و روحی درگیر باشــند. این مراکــز برای تأمین حیوانات مورد نیاز خود همواره چشــم به طبیعت دارند، ماننــد باغ های پرندگان ،گونه هــای حیات وحش از طبیعت بــه این مراکز آورده می شوند یا گونه های آسیب دیده و جداشده از طبیعت به جای بازپروری و برگشت به زیستگاه خود، از این اماکن سر درمی آورند.
ایدئــال حامیان حقــوق حیوانات در سراســر جهان تعطیلــی همه باغ وحش هاســت، اما این اتفاق به ســرعت قابل انجام نیســت. گام نخست برای حل معضل باغ وحش هــای ایران، تعطیلی تدریجی و ادغام باغ وحش هاســت. باید شــرایط ادغام چنــد باغ وحش در یک مرکــز واحد فراهم شــود. کم شدن یا نصف شــدن تعداد باغ وحش ها امکان نظارت بر این اماکــن را بالا می برد، کیفیت نگهــداری از حیوانات را ارتقا می بخشــد و باعث کاهش تخلف و کاهش نیاز این مراکز به گونه های جانوری می شــود. لازم اســت ســازمان حفاظت محیط زیســت به همراه ســازمان های غیردولتی محیط زیســتی و فعــالان این حــوزه در پی تدوین برنامــه ای برای ادغام و تعطیلــی تدریجی مراکز باشند.
همچنین لازم اســت نظارت بــر ورود و خروج حیوانات در این مراکز تشــدید شود. حیوانات باید میکروچیپ داشــته باشند و مشخصات هر حیوان در ســامانه ای آنلاین درج شود تا امکان تخلف به حداقل برسد. لازم است افرادی به انتخاب شبکه سازمان های غیردولتی زیســت محیطی هر استان امکان بازرسی و نظارت دائم بر این مراکز را داشته باشــند. عدم ورود گونه های جدیــد، به ویژه ورود حیوانــات جدیــد از خارج از کشــور در کنار ایجاد شرایطی برای عدم ازدیاد حیوانات در این مراکز از دیگر مواردی است که توجه به آنها می تواند روند تعطیلی این مراکز را تسریع کند.
پیام کرونا واضح است: پیش از بیماری همه گیر بعدی، صدای طبیعت و حیوانات را بشنویم.


روزنامه شرق
نویسنده: جناب آقای سپهر سلیمی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
کد امنیتی

مشاهده دیدگاه های بیشتر