صفحه رسمی مدارس سبز

بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق(ع)
                                                                                                                                                                     استان اصفهان

حفاظت از حیوانات در آتش سوزی جنگل

اخبار محیط زیست سه شنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

 آتش سوزی جنگل های خاییز از خبرهای داغ محیط زیستی در هفته‌های گذشته بود. گفته می شود ســالانه 15 هــزار هکتــار از جنگل های کشــور در آتــش می ســوزند. آتش ســوزی جنگل ها در شرایطی اســت که بر اساس گفته های مسئولان ،40 تا 60 درصد مســاحت جنگل های کشــور از بین رفته یا در آســتانه نابودی است. شوربختانه نابــودی جنگل ها مســئله ای فراگیــر در جهان است.
آتش ســوزی در جنگل به دو شکل مستقیم و غیرمســتقیم می تواند بر سرنوشت حیوانات تأثیر بگذارد. سوختن، گرما و انتشار مواد سمی به طور مســتقیم باعث مرگ حیوانات می شود و نابودی زیستگاه، تغییر زیستگاه و ازبین رفتن منابع غذایی در زیســتگاه می تواند به شکل ثانویه باعث مرگ حیوانات شود. گفته می شود مرگ ومیر حیوانات پس از آتش ســوزی بیش از زمان آتش ســوزی است.
حیواناتی که ســرعت کمتری دارند، در برابر آتــش بیشــترین آســیب را می بیننــد. برخی از خزندگان، پســتانداران و بی مهره ها در این گروه قرار دارند. هرچند برخی از این حیوانات می توانند در زیر زمین پناه گرفته و از آتش جان سالم به در برند. معمولا پرنده ها در برابر آتش سوزی آسیب کمتری می بینند، البته بسته به فصل آتش سوزی ،تخم یــا جوجه های پرندگان در معرض آســیب جدی هستند. ضمن اینکه پرندگانی که در ارتفاع کمــی پرواز می کنند در برابر آتش آســیب پذیرتر هســتند. به طورکلی حیواناتی کــه روی درخت زندگی می کنند و در آنجا مخفی می شوند بیش از هر گونه ای در معرض آسیب هستند.
حیوانــات فرارکــرده از آتش اســترس دارند و همین مســئله می تواند بر شــرایط زیستی آنها اثــر بگذارد. یکی دیگــر از عوامل خطرناک برای حیوانــات روبه روشــده بــا آتش این اســت که به مناطق شــهری یــا جاده ها هجــوم بیاورند .ایــن مســئله می توانــد زمینه تصادف یا شــکار آنهــا را ایجاد کند. امن کردن محیــط، اجتناب از تــردد غیرضروری در مناطق زیســت حیوانات و فراهم کــردن آب و غذا بــرای حیوانات از جمله اقدامات فوری اســت که می تــوان برای نجات حیوانــات باقی مانده از آتــش انجام داد. پس از آتش ســوزی جنگل، گیاهان و علف ها جایگزین درختان می شوند. این شرایط ممکن است باعث شــود گونه های مهاجم بیشتر از گونه های بومی در منطقه ساکن شــوند و تعادل را به هم بزنند .در مناطقی که آتش سوزی در کنار منابع آبی رخ می دهد شاهد تغییرات در کیفیت آب هستیم که این مسئله بر زیست حیوانات آبی اثر می گذارد.
آموزش نیروهای حفاظتی، اعم از محیط بانان و جنگل بانــان و آموزش مردم محلی ســاکن در حاشــیه جنگل در کنار تجهیز این افراد به وسایل اطفای حریق از جمله عواملی است که می تواند نقش مهمی در مهار آتش داشــته باشــد. نکته مهم این است که حدود 90 درصد آتش سوزی ها در مناطق جنگلی تعمدی است و عوامل انسانی در آن نقش دارد. آگاه ســازی گردشــگران، افراد بومی و وجود قوانین سخت گیرانه در حمایت از منابع طبیعی از دیگر عواملی است که می تواند موجب کاهش آتش سوزی ها شود.

نویسنده: جناب آقای سپهر سلیمی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
کد امنیتی

مشاهده دیدگاه های بیشتر