صفحه رسمی مدارس سبز

بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق(ع)
                                                                                                                                                                     استان اصفهان

رانندگی ایمن برای محافظت از حیوانات

اخبار محیط زیست پنجشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۹ایران جزء کشــورهایی اســت که رتبه بالایی در تلفات جاده ای دارد. در کنار تلفات جاده ای انسانی، به همــان میزان نیز حیوانات زیــادی در جاده های کشور جان  می‌سپارند. در این نوشته به نکاتی برای رانندگی ایمن برای حیوانات اشاره شده است.
پیــش از شــروع بحــث خــوب اســت بدانیم بیــش از 40 درصد تلفــات حیات وحش مربوط به گربه ســانان اســت. تصادفات جاده ای عامل بیش از نیمــی از مرگ و میر یوزپلنگ های ایران اســت. بر اســاس تحقیقی که مرضیه حســینی، کارشــناس محیط زیســت، طــی بازه زمانــی 9 ســاله انجام داده، تصادفــات جاده ای، اولیــن عامل تأثیرگذار بر مرگ‌و‌میر گوشــت خواران کشــور بوده و 52 درصد از مرگ‌ومیر کل پســتانداران، به  طور مســتقیم در ارتبــاط بــا تصادفــات جــاده ای رخ داده و در این میان، گوشــت خواران با حــدود 64 درصد، بالاترین آمار مرگ‌ومیر جاده ای را داشــته اند. بر اساس این تحقیق که در فصلنامه (انســان و محیط زیســت) دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده  است، جاده پارک ملی گلستان به تنهایی 39 درصد از تلفات جاده ای حیات‌وحش کشــور و 78 درصد از تلفات جاده ای پلنگ ها را به خود اختصاص داده است.
یکی از دلایلی که باعث افزایش تلفات جاده ای حیات وحــش در ایــران شــده، عدم ایمن ســازی حاشــیه جاده هایی است که از کنار یا وسط مناطق حفاظت شده محیط زیست گذر می کنند. درحالی که ایجــاد روگذر یا زیرگذر بــرای عبور حیات وحش در بسیاری از کشــورهای دنیا امری متداول است، اما این مسئله مهم مورد بی توجهی قرار گرفته .
طبق مطالعاتــی که روی تصادفــات جاده ای حیات وحش شــده، فقــط حدود شــش درصد از رانندگان به صــورت عمدی بــا حیوانات تصادف می کنند. با توجه به اینکــه جلوگیری از تصادفات در ســرعت های زیــر 60 کیلومتــر در ســاعت، به صورت معناداری قابل پیشــگیری هستند، به نظر می رســد باید ضوابطی تصویب شــوند تا لااقل در مناطق حفاظت شده ســرعت خودروها به زیر 60 کیلومتر در ساعت کاهش یابد و ابزار کنترلی کافی نیز برای این مسئله در نظر گرفته شود. این مسئله ثابــت  می‌کند نصــب تابلوهای هشــداردهنده در مناطق زیست حیات‌وحش برای کاستن از سرعت  می‌تواند نقش مؤثــری در کاهش تلفات جاده‌ای حیات‌وحش داشــته باشد. نکته مهم این است که در نظر داشــته باشــیم در فصول سرد سال برخی از حیوانات برای اســتفاده از پســماند به حواشی جاده ها می‌آیند.
در میــان حیوانات شــهری، گربه هــا بزرگ ترین قربانیــان تصــادف جاده ای هســتند. این مســئله، به ویژه در فصل بهار که نوزادان گربه‌ها تازه به دنیا آمده‌اند به اوج می‌رســد. رعایت سرعت و احتیاط در مناطقی کــه احتمال زندگی این حیوانات وجود دارد نقش مهمی در کاهش حــوادث دارد. توجه داشته باشیم که گاهی چراغ یا بوق زدن اصلا فایده ندارد و باعث ایســتادن حیوان می‌شود. استفاده از قلاده در هنگام پیاده روی از دیگر مواردی است که حیوان خانگی را از خطر تصادف مصون می‌دارد.
و نکتــه آخر آنکه اگــر حیوان آســیب دیده ای در کنــار جــاده دیدیــد، حتما به کمکــش بروید یا بــا ســازمان حفاظت محیط زیســت یــا گروه‌های محیط زیســتی تماس بگیرید. این کار شما می تواند باعث نجات یک جان شود.

روزنامه شرق
نویسنده: جناب آقای سپهر سلیمی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
کد امنیتی

مشاهده دیدگاه های بیشتر