صفحه رسمی مدارس سبز

بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق(ع)
                                                                                                                                                                     استان اصفهان

مخاطرات و مشکلات حیوانات خلیج فارس

اخبار محیط زیست دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹روز ملــي خلیج فارس را در شــرایطي گذراندیم کــه با وجــود آنکه ایرانیــان تعصب ویــژه‌اي روي نام این دریا دارند؛ اما به شــرایط محیط زیســتي این دریاي استراتژیک توجه نمی‌کنند،آنقدر که روي نام آن حساســیت وجود دارد، به وضعیــت اکولوژیک آن اهمیتــي داده نمي‌شــود. در این یادداشــت به بخش‌هایــي از مشــکلات و گرفتاري‌هاي گونه‌هاي جانوري زیستمند این دریا اشاره می‌شود.

مرجان‌ها یکي از اجزاي بسیار مهم تنوع زیستي هســتند. گرمایش جهاني یکــي از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده مرجان‌هاســت. ماهیگیري بیش از حد از آنجا که بر چرخه زیســتي اثر مي‌گــذارد، مي‌تواند ســبب مــرگ مرجان‌هــا شــود. لنگر کشــتي‌هاي ماهیگیري نیز از جمله موارد آسیب‌رســان اســت. خلیج فارس یکــي از زیســتگاه‌هاي منحصر به فرد مرجان‌ها در دنیاســت و هشــت درصد صخره‌هاي مرجاني جهان در این منطقه وجود دارد. متأســفانه مرجان‌هــاي خلیج فارس در شــرایط بســیار بدي هســتند، به‌ طوري‌کــه طبــق اعلام مدیــر کل دفتر زیست‌بوم‌هاي دریایــي ســازمان حفاظت محیط زیســت، نود درصد از مرجان‌هاي خلیج فارس سفید شده‌اند.

آلودگــي نفتــي در نفت‌خیزترین دریــاي جهان طیف وســیعي از موجودات زنده از نهنگ و دلفین، ماهي‌ها تا خرچنگ‌ها، میگوها، لاکپشت‌ها، پرندگان، صخره‌هاي مرجاني و گیاهــان دریایي را تحت تأثیر قــرار مي‌دهد. بلع مــواد نفتي و آغشته شــدن بدن حیوانات مي‌تواند به اشــکال مختلف به آنها آسیب برســاند. براســاس اطلاعات اداره ملي اقیانوسي و جوي آمریکا، برآورد تعداد حیوانات کشته‌شده در اثر آلودگي نفتي در دریا بسیار مشکل است.

صید بي‌رویــه ماهي‌ها و به ویژه صیــد ترال که در ســال‌هاي اخیر نیز جنجالي شده، از جمله دیگر عواملي اســت که حیات جانوران در خلیج فارس را به صورت جدي تهدید می‌کند. یادمان باشد براساس ادامه روند فعلي و طبق پیش‌بیني دانشــمندان، تا ســال 2048 تمام ماهیان بزرگي که از گوشــت آنها در صنایع غذایي استفاده مي‌شود، منقرض خواهند شد. صید کوسه‌ها با توجه به جایگاه ارزشمند زیستي آنها از دیگر تخلفاتي است که بارها در خلیج فارس شاهد آن هستیم. همچنین صید و قاچاق ماهي‌هاي آب شور و آکواریومي همچنان در این دریا ادامه دارد.

دلفین‌هاي باهوش از دیگر قربانیان آلودگي‌هاي محیط زیســتي خلیج فارس هســتند. گردشــگري غیرمســئولانه و برخــورد بــا پره‌هــاي قایق‌های موتوري از دیگر عوامل آســیب زننده به این حیوانات اســت. همچنیــن صحبت‌هــاي تأیید نشــده‌اي از کشتن دلفین‌ها توســط  ماهیگیران، به دلیل خوردن ماهي‌هاي اسیرشده در تور و همچنین صید دلفین‌ها بــراي مقاصد نمایشــي و حضــور در دلفیناریوم‌ها شنیده می‌شود.

هجــوم تورهــاي گردشــگري بــه جزیره‌هــاي بي‌سرنشین که قرن‌ها زیســتگاه پرندگان بوده‌اند، از دیگر بلاهاي جدیدي اســت که خلیج فارس به آن مبتلاســت. حوضچه‌هــاي پرورش میگــو، تخریب ســاحل و زیســتگاه لاکپشــت پوزه‌عقابي از دیگر مخاطرات پیشروي حیوانات زیستمند خلیج فارس است. همچنین شرایط ژئوپلیتیک این دریا به‌گونه‌اي  اســت که همواره ســایه جنگ بر ســر این شاخاب ســایه افکنده، جنگي که م يتواند آسیب جدي براي زیست بوم این دریا باشد.

روزنامه شرق
نویسنده: جناب آقای سپهر سلیمی


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
کد امنیتی

مشاهده دیدگاه های بیشتر